Home » Disclaimer

Brandstoftoeslag

Geachte relatie,

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de brandstofprijzen de afgelopen tijd ongekend snel gestegen zijn.

Om de schommelingen in de brandstofprijzen te compenseren hebben wij een aantal jaren geleden een brandstoftoeslag geïntroduceerd, hierbij uitgaand van lichte schommelingen in de markt.
De excessen van met name de laatste twee weken zijn zodanig dat wij een toelichting willen geven op de huidige toeslag.

De gemiddelde dieselprijs op 1 januari 2022 was 1.4410 per liter
De gemiddelde dieselprijs op 10 maart 2022 was 1.9882 per liter
Een stijging van maar liefst 38% (bron: https://evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs), iets wat u de laatste maanden terug heeft gezien in de stijgende dieseltoeslag.

Wij kiezen er nu voor deels deze stijging zelf op te vangen en een toeslag van 13% te hanteren met ingang van 15-3-2022. Dit is dus een stijging van 3.66% (t.o.v. februari) in plaats van 8.9%. Iedereen zit wat dit betreft in hetzelfde schuitje en wij vinden het beter om de lasten samen te dragen.

We monitoren de ontwikkeling van de brandstofprijzen en zullen deze wekelijks bijstellen indien nodig. Wij zullen u via onze website op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Week 10: 13%
Week 11: 12.5%
Week 12: 12.5%
Week 13: 12.25%
Week 14: 10.83%
Week 15: 10.22%
Week 16: 10.39%
Week 17: 10.42%
Week 18: 11.07%
Week 19: 10.68%
Week 20: 10.20%
Week 21: 9.91%
Week 22: 10.64%
Week 23: 11.86%
week 24: 12.80%
week 25: 13.09%
week 26: 12.68%
week 27: 12.32%
week 28: 11.59%
week 29: 10.89%
week 30: 10.44%
week 31: 10.44%
week 32: 9.91%
week 33: 9.77%
week 34: 10.35%
week 35: 11.43%
week 36: 11.26%
week 37: 10.88%
week 38: 10.23%
 

 

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Lock transport

DISCLAIMER LOCK TRANSPORT B.V

Persoonsgegevens

Lock T ransport B.V. is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Lock T ransport B.V. om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. A ls u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Lock T ransport B.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Lock T ransport B.V. jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. Onze Privacy verklaring kunt u op https://locktransport.nl/privacyverklaring/ raadplegen.

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door Lock Transport B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lock Transport B.V. streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan
ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Lock T ransport B.V. ingericht en worden ook niet door Lock Transport B.V. onderhouden.

Lock T ransport B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Lock T ransport B.V..

Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van)deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – alsook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Lock Transport B.V., voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lock Transport B.V. niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Uitsluiten contractuele relatie

Deze website heeft uitsluitend een algemeen informatief karakter. Tenzij Lock Transport B.V. en de bezoeker van deze website anders overeenkomen door bijvoorbeeld het sluiten van een koopovereenkomst, vormt deze website geen aanbod van Lock Transport B.V. tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan Lock Transport B.V. tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening (waaronder advisering) ten behoeve van de bezoeker van deze website. De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met ons voor het inwinnen van advies.